Usage Statistics for www.randomize.boolean.name

Summary Period: March 2018
Generated 12-Mar-2018 06:04 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 151
Total Files 149
Total Pages 150
Total Visits 47
Total kB Files 1181
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 16
Total Unique URLs 9
Total Unique Referrers 111
Total Unique User Agents 87
. Avg Max
Hits per Hour 3 16
Hits per Day 75 102
Files per Day 74 100
Pages per Day 75 101
Visits per Day 23 26
kB Files per Day 590 798
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 149
Code 404 - Not Found 2

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
11 102 67.55% 100 67.11% 101 67.33% 26 55.32% 9 56.25% 798 67.54% 0 0.00% 0 0.00%
12 49 32.45% 49 32.89% 49 32.67% 21 44.68% 9 56.25% 383 32.46% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 12 7.95% 6 12 8.05% 6 12 8.00% 49 98 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 7 14 9.27% 7 14 9.40% 7 14 9.33% 48 97 8.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1 2 1.32% 1 2 1.34% 1 2 1.33% 8 16 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 4 9 5.96% 4 9 6.04% 4 9 6.00% 37 74 6.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2 5 3.31% 2 5 3.36% 2 5 3.33% 20 41 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3 7 4.64% 3 7 4.70% 3 7 4.67% 29 57 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.66% 0 1 0.67% 0 1 0.67% 4 8 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 0.66% 0 1 0.67% 0 1 0.67% 4 8 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 2 1.32% 1 2 1.34% 1 2 1.33% 8 16 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.66% 0 1 0.67% 0 1 0.67% 4 8 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 4 2.65% 2 4 2.68% 2 4 2.67% 14 28 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 8 5.30% 4 8 5.37% 4 8 5.33% 29 58 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2 4 2.65% 2 4 2.68% 2 4 2.67% 16 33 2.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 10 6.62% 5 10 6.71% 5 10 6.67% 41 82 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 7 4.64% 3 7 4.70% 3 7 4.67% 28 55 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 8 5.30% 4 8 5.37% 4 8 5.33% 33 66 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 6 3.97% 3 6 4.03% 3 6 4.00% 25 49 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 12 7.95% 6 12 8.05% 6 12 8.00% 49 98 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 6 3.97% 3 6 4.03% 3 6 4.00% 25 49 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 4 2.65% 2 4 2.68% 2 4 2.67% 16 33 2.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 9 5.96% 4 9 6.04% 4 9 6.00% 37 74 6.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 6 3.97% 3 6 4.03% 3 6 4.00% 21 42 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 8 5.30% 3 6 4.03% 3 7 4.67% 25 50 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 5 3.31% 2 5 3.36% 2 5 3.33% 20 41 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 9 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 138 91.39% 1130 95.69% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/
2 3 1.99% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 1.32% 13 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201702.html
4 1 0.66% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201311.html
5 1 0.66% 9 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201701.html
6 1 0.66% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201703.html
7 1 0.66% 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201704.html
8 1 0.66% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201708.html
9 1 0.66% 3 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201803.html

Top 9 of 9 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 138 91.39% 1130 95.69% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/
2 2 1.32% 13 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201702.html
3 1 0.66% 9 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201701.html
4 1 0.66% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201703.html
5 1 0.66% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201708.html
6 1 0.66% 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201704.html
7 1 0.66% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201311.html
8 1 0.66% 3 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201803.html
9 3 1.99% 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 138 91.39% 36 78.26% /webstats/
2 3 1.99% 3 6.52% /
3 2 1.32% 2 4.35% /webstats/usage_201702.html
4 1 0.66% 1 2.17% /webstats/usage_201311.html
5 1 0.66% 1 2.17% /webstats/usage_201703.html
6 1 0.66% 1 2.17% /webstats/usage_201704.html
7 1 0.66% 1 2.17% /webstats/usage_201708.html
8 1 0.66% 1 2.17% /webstats/usage_201803.html

Top 16 of 16 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 82 54.30% 82 55.03% 672 56.87% 0 0.00% 0 0.00% 13 27.66% 45.55.243.39
2 46 30.46% 46 30.87% 377 31.89% 0 0.00% 0 0.00% 19 40.43% 176.110.129.2
3 8 5.30% 8 5.37% 66 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 85.196.237.89
4 2 1.32% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 207.241.231.142
5 2 1.32% 2 1.34% 10 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.68
6 1 0.66% 1 0.67% 8 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 121.8.98.32
7 1 0.66% 1 0.67% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.65
8 1 0.66% 1 0.67% 6 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.70
9 1 0.66% 1 0.67% 5 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.74
10 1 0.66% 1 0.67% 6 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.75
11 1 0.66% 1 0.67% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.77
12 1 0.66% 1 0.67% 6 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 5.255.251.4
13 1 0.66% 1 0.67% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 5.45.203.8
14 1 0.66% 1 0.67% 8 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 50.233.136.254
15 1 0.66% 1 0.67% 3 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 66.249.75.210
16 1 0.66% 1 0.67% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 87.250.233.78

Top 10 of 16 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 82 54.30% 82 55.03% 672 56.87% 0 0.00% 0 0.00% 13 27.66% 45.55.243.39
2 46 30.46% 46 30.87% 377 31.89% 0 0.00% 0 0.00% 19 40.43% 176.110.129.2
3 8 5.30% 8 5.37% 66 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26% 85.196.237.89
4 2 1.32% 2 1.34% 10 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.68
5 1 0.66% 1 0.67% 8 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 50.233.136.254
6 1 0.66% 1 0.67% 8 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 121.8.98.32
7 1 0.66% 1 0.67% 7 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.77
8 1 0.66% 1 0.67% 6 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.70
9 1 0.66% 1 0.67% 6 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 5.255.251.4
10 1 0.66% 1 0.67% 6 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 46.229.168.65

Top 100 of 111 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11 7.28% - (Direct Request)
2 6 3.97% http://porno-go.online/ryzhie/
3 4 2.65% http://profizum.ru/
4 4 2.65% http://surbor.su/
5 4 2.65% https://porno-go.online
6 3 1.99% http://porno-go.online/seks-vtroem/
7 3 1.99% http://porno-go.online/uprugie-siski/
8 3 1.99% https://porno-go.online/brazzers/
9 2 1.32% http://forum.boolean.name/showthread.php
10 2 1.32% http://porno-go.online/anal/
11 2 1.32% http://porno-go.online/bdsm/
12 2 1.32% http://porno-go.online/big-dik/
13 2 1.32% http://porno-go.online/domashniy-anal/
14 2 1.32% http://porno-go.online/krasivye-devushki/
15 2 1.32% http://porno-go.online/porno-vecherinki-i-studenty/
16 2 1.32% http://porno-go.online/pov/
17 2 1.32% http://porno-go.online/seks-mashiny/
18 2 1.32% http://porno-go.online/web-camera/
19 1 0.66% http://porno-go.online/ass/
20 1 0.66% http://porno-go.online/britye-kiski/
21 1 0.66% http://porno-go.online/mat-i-doch/
22 1 0.66% http://porno-go.online/mezhrassovoe/
23 1 0.66% http://porno-go.online/publichnoe/
24 1 0.66% http://porno-go.online/sperm/
25 1 0.66% http://porno-go.online/squirt/
26 1 0.66% http://porno-go.online/tolstushki/
27 1 0.66% http://porno-go.online/v-mashine/
28 1 0.66% http://sv4e.smensw.com/erectiestoornissen/sex-met-vriend.php
29 1 0.66% https://agvali.vzyatonlinezaim.gq/podatzayavkuonlayn/577-onlayn-zaym-kreditnye-karty.html
30 1 0.66% https://ak-dovurak.advokaty.cf/grazhdanskiedela/155-1150-statya-grazhdanskogo-kodeksa.html
31 1 0.66% https://amderma.vdolg2000rub.ml/zaymysrochno/140-dobro-dengi-zaym-onlayn-zayavka.html
32 1 0.66% https://anna.kakpoluchitzaim.ml/nakorotkiysrok/1221-zaym-srochnyy-po-sisteme-kontakt.html
33 1 0.66% https://anopino.kakdolgonline.ga/onlaynzayavka/991-zaym-dlya-grazhdan-sng-srochno.html
34 1 0.66% https://apatity.vdolg2000rub.ml/bezzaloga/858-onlayn-zaym-24-elektronnye-dengi.html
35 1 0.66% https://arhipovka.kakdolg.ga/onlayn/868-srochnyy-zaym-onlayn-kontakte.html
36 1 0.66% https://armavir.vdolg10000rub.ml/zaymyperevodom/283-bystrye-zaymy-procenty-otzyvy.html
37 1 0.66% https://astrahan.nikola10.gq/nakartu/54-zaym-pod-0-dlya-novyh-klientov.html
38 1 0.66% https://baevo.lishayut-prav.gq/predstavitelstvovsude/1056-gk-statya-173.html
39 1 0.66% https://bavly.sovmestimost-goroskop.ga/taroprognoz/1068-goroskop-po-kitayskomu-kalendaru-sovmestimosti.html
40 1 0.66% https://bayangol.nikola9.ml/onlayn/71-ekapusta-zaym-zayavka-onlayn.html
41 1 0.66% https://belaya-holunica.kakdolgpoluchit.tk/kreditnyekarty/889-srochnyy-zaem-na-bankovskuu-kartu.html
42 1 0.66% https://belye-stolby.zaim-online-nakartu.ml/5000rubley/94-zaym-v-karmane-nomer-telefona.html
43 1 0.66% https://beya.nikola8.ml/bezrabotnym/210-kommercheskiy-zaym-eto.html
44 1 0.66% https://bira.mega-zaim.ga/bezproverki/31-zaymy-onlayn-bez-proverok-srochno.html
45 1 0.66% https://bogatye-saby.konsultaciya-astrologa.cf/finansy/183-karta-astrologiya.html
46 1 0.66% https://bolshoe-selo.nikola14.ga/kredity/110-po-dogovoru-zayma.html
47 1 0.66% https://budennovsk.kakpoluchitzaim.tk/bezproverok/1259-bystrye-zaymy-na-bankovskuu-kartu.html
48 1 0.66% https://bureya.zaim-online-nakartu.ml/bankovskie/109-rabota-v-mfo-vakansii.html
49 1 0.66% https://chaltyr.zaim-online-nakartu.ga/mikrozaymynakartu/109-e-zaym-zaym-vhod-v-lichnyy-kabinet.html
50 1 0.66% https://chaplygin.vzyatonlinezaim.gq/kakvzyatturbozaym/566-zaym-pod-malenkiy-procent-onlayn.html
51 1 0.66% https://chernyshevsk.konsultaciya-astrologa.gq/kareraibiznes/96-astrologiya-eto-ne-magiya.html
52 1 0.66% https://dimitrovgrad.kakvzyatdolg.gq/kakvzyatturbozaym/75-onlayn-zaym-s-ispravleniem-ki.html
53 1 0.66% https://gagarin.e-dengi.ga/5000rubley/31-manisto-zaym.html
54 1 0.66% https://gagarin.vdolg4000rub.ga/bezezhemesyachnyhkomissiy/1000-bystryy-zaym-v-yandeks-dengi.html
55 1 0.66% https://hvorostyanka.kakdolgonline.tk/nakartu/339-zaym-ekspress-onlayn-zayavku.html
56 1 0.66% https://irbit.onlinezaimvzyat.tk/momentalnyezaymy/704-srochnye-zaymy-na-kartu-maestro.html
57 1 0.66% https://ivanischi.kakpoluchitzaim.tk/ryadomsdomom/795-srochnye-zaymy-v-gorode-shahty.html
58 1 0.66% https://kachkanar.zaimvkredit1.cf/nalichnymi/483-vzyat-zaym-100000-rubley-srochno.html
59 1 0.66% https://kalga.avtoyurist.ga/poarbitrazhu/754-alimenty-novye-zakony-2013.html
60 1 0.66% https://karata.fin-help.ga/podzalogkvartiry/92-mikrozaym-nalichnymi-onlayn-bez-spravok-s-momentalnym-resheniem.html
61 1 0.66% https://kazan.zaimvkredit4.ga/nakartu/1183-srochno-trebuetsya-krupnyy-zaem.html
62 1 0.66% https://kimry.zaim-online-nakartu.ga/5000rubley/86-vzyat-kredit-na-kartu-bez-otkaza-onlayn-za-5-minut.html
63 1 0.66% https://kirovsk.kakzaim.gq/zaymsrochno/279-vzyat-zaym-na-30-dney.html
64 1 0.66% https://kochevo.zalogi.ga/nagod/8-zaymy-s-prosrochkami-onlayn.html
65 1 0.66% https://kopeysk.fin-sport.gq/podzalog/71-iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-dolga-po-dogovoru-zayma-obrazec.html
66 1 0.66% https://kovdor.vdolg7000rub.ml/besplatnayakonsultaciya/100-federalnaya-set-bystryh-zaymov.html
67 1 0.66% https://kozulka.vdolg12000rub.ml/pervyyzaym0/1066-srochnyy-zaym-200000-pryamo-seychas.html
68 1 0.66% https://krivosheino.fin-sport.ga/2000rubley/114-v-chem-raznica-mezhdu-kreditom-i-zaymom.html
69 1 0.66% https://kyshtym.lishayut-prav.ml/uridicheskayazaschita/563-predvaritelnyy-dogovor-dareniya-zemelnogo-uchastka.html
70 1 0.66% https://kyzyl.advokaty-yuristy.ml/ugolovnyedela/1699-dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya-2013.html
71 1 0.66% https://labytnangi.vdolg12000rub.ga/fizicheskimlicam/920-mozhno-perezakluchit-bystryy-zaym.html
72 1 0.66% https://magadan.online-zaimi.ml/antikollektory/4-mikrozaymy-na-kartu.html
73 1 0.66% https://maksatiha.kreditor.ga/podatzayavku/1263-srochno-zaymu-deneg-pod-procenty.html
74 1 0.66% https://michurinsk.lyubov-sovmestimost.cf/sovmestimostzhenskaya/8924-goroskop-sovmestimosti-zhenschiny-lva.html
75 1 0.66% https://mishkino.advokaty-onlajn.tk/trudovyespory/482-gk-4-chast.html
76 1 0.66% https://nahodka.vzyatonlinezaim.gq/nakartu/671-zaym-s-prosrochkami-srochno.html
77 1 0.66% https://nerekhta.nikola9.ml/debetovyekarty/38-momentalnye-zaymy-onlayn-cherez-kontakt.html
78 1 0.66% https://nevinnomyssk.zaimonlinevzyat.ml/momentalnyezaymy/1458-novye-zaymy-onlayn-do-zarplaty.html
79 1 0.66% https://nikolskoye.nikola3.tk/5000rubley/26-telefon-za-200000-rubley.html
80 1 0.66% https://novaya-usman.zaimisrochno.tk/momentalnyezaymy/570-zaymy-onlayn-mgnovennye-bezrabotnym.html
81 1 0.66% https://novocheboksarsk.zaim-online-nakartu.ml/bankovskie/58-ip-krasnov-gennadiy-zaym.html
82 1 0.66% https://oktyabrskoe.zaimvkredit5.tk/cherezsistemucontact/391-onlayn-zaym-na-kivi-studentam.html
83 1 0.66% https://otradnaya.e-dengi.ml/nagod/32-zaym-911-rf-onlayn-zayavka.html
84 1 0.66% https://pallasovka.zaimisrochno.ga/do100000rubley/477-poluchit-zaym-onlayn-kazahstan.html
85 1 0.66% https://panino.kakvzyatzaim.tk/bystroeodobrenie/1069-vzyat-zaym-bez-spravki-o-dohodah-onlayn-na-kartu.html
86 1 0.66% https://peremetnoe.nikola12.ml/ekspress/17-municipalnye-zaymy.html
87 1 0.66% https://pestravka.nikola8.tk/kalkulyatorzaymov/15-mfo-zaymer.html
88 1 0.66% https://pestrecy.nikola12.cf/onlayn/45-kredit-za-den-nalichnymi.html
89 1 0.66% https://pokrovka.zaimi-deneg.cf/kruglosutochno/76-bystryy-zaym-deneg-po-pasportu-onlayn-ne-vyhodya-iz-doma.html
90 1 0.66% https://porhov.zaim-online-nakartu.ml/5000rubley/15-zanyat-2000-rubley-na-kartu.html
91 1 0.66% https://privolzhe.vdolg8000rub.ga/mikrozaymynakartu/1060-zaym-onlayn-perevodom-kolibri.html
92 1 0.66% https://proletarsk.fin-help.ml/bankovskie/12-oformit-zaym-onlayn-na-kartu.html
93 1 0.66% https://pyatigorsk.vzyatzaimonline.ga/doveritelnyyzaym/2495-srochnye-zaymy-na-remont-avtomobilya.html
94 1 0.66% https://saltykovka.nikola40.cf/kreditnyekarty/69-zaymy-na-kartu-onlayn-s-21-goda.html
95 1 0.66% https://savino.vdolg9000rub.cf/bezproverokispravok/1074-zaym-bezrabotnym-onlayn-zayavka.html
96 1 0.66% https://serpukhov.konsultaciya-astrologa.tk/taroprognoz/1297-goroskop-strelec-zhenschina-i-oven-sovmestimost.html
97 1 0.66% https://starica.vdolg6000rub.ml/zaymysrochno/313-bystrye-zaymy-ot-laym-zaym.html
98 1 0.66% https://taseevo.online-nakartu.ml/cherezkontakt/5-renking-mfo.html
99 1 0.66% https://tashtagol.vzyatonlinezaim.ml/podatzayavkuonlayn/1032-srochnyy-zaym-200000-na-kartu.html
100 1 0.66% https://tikhoretsk.kreditor.cf/zaymydo30dney/1532-vzyat-zaym-pensioneram-bystro.html

Top 15 of 87 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 5 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
3 4 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
4 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36
5 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
6 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
7 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
9 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
10 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36 OPR/44.0.2510.857
11 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
12 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
13 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 3 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 3 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Location for March 2018

Top 6 of 6 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 86 56.95% 84 56.38% 684 57.90% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 48 31.79% 48 32.21% 384 32.48% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 8 5.30% 8 5.37% 66 5.55% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
4 7 4.64% 7 4.70% 39 3.32% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
5 1 0.66% 1 0.67% 8 0.69% 0 0.00% 0 0.00% China
6 1 0.66% 1 0.67% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01